ՍԻՒՆԵԱՑ ԱԹՈՌԸ (22)

22. Զաքարիայի ժամանակակից յիշատակարաններուն մէջ, նախ եւ առաջ յիշենք Կումսին, որ Բարթողիմէոսէ Սիւնեաց եպիսկոպոս ձեռնադրուեցաւ Շաբ իշխանի եւ Նշնա իշխանուհւոյ խնդրանօք։ Կումսի հաւանաբար Եւստաթէոսէ ետք Սիւնեաց կողմերու մեծ տեսուչն եղաւ, այլ թէ ինչչափ ատեն ապրեցաւ նշանակուած չենք գտներ, եւ Բարթողիմէոսի հեռանալէն ետք՝ յետ այսորիկ վախճանեցաւ Կումսի ըսուիլը, ատենը չի ցուցներ, միայն խաղաղութեամբ վախճանած լինելը կը յայտնէ։ Կումսիի յաջորդած էր Բաբելաս Խուժիկ, զոր Սիւնեցի հաւատացեալք կացուցանէին իւրեանց առաջնորդ, ինչ որ ենթադրել կուտայ թէ Բաբելաս կանուխէն Բարթողիմէոսէ կամ Կումսիէ ձեռնադրութիւն ստացած էր (ՕՐԲ. Ա. 62)։ Բարթողիմէոսի աշակերտներուն կարգին կը յիշուի նաեւ Լուսիկ անունով մէկը, որ վախճանած է Վանանդի մէջ, եւ որուն գերեզմանին վրայ հրաշքներ կը կատարուէին հետագայ դարեր (ՕՐԲ. Ա. 61)։ Իբր Թադէոսի աշակերտ կը յիշուի եւս Դաթէ կամ Դադիու անոն մէկ մըն ալ, որ Մեծ Հայոց մէջ քարոզած է, եւ որուն անունով կը յիշուի Դադի վանքը, նորա գերեզմանին վրայ շինուած, Արցախի մէջ, Վանական վարդապետի վկայութեամբ (ԱՐՇ 23)։ Դադդէն զատ կը յիշուի Խաթ մըն ալ իբր Սիւնեաց մէջ քարոզող, որուն անունը կը յիշուի Խաթրայ վանքին (ՇԱՀ. Ա. 163)։ Յիշատակենք եւս Եղիշէ առաքելոյն աշակերտներէն մէկը՝ Սահսուն քաղաքի մէջ նահատակուած, որուն երկու եղբայրները տկարանալով նորէն հեթանոսութեան են դարձած։ Աւանդութիւնը չէ հասուցած մեզ Սահսունի նահատակին անունը (ԿԱՂ. Ա. 95)։