Շարական Հոգեգալուստի

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ

– Օրհնութիւն –

 
Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հընչմամբ ի բարձանց,
Ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն,
Մինչդեռ նըստէին ի սուրբ վերնատանն:

 

Աննիւթական աղաւնի, անքըննելի որ քննէ ըզխորս Աստուծոյ.
Զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ զահաւոր եւ ըզմիւսանգամ գալուստն.
Զոր քարոզեցին համագոյական:

 

Օրհնութիւն ի բարձունս, ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն սըրբոյ.
Որով առաքեալքն արբեցան անմահական բաժակաւն,
Եւ հրաւիրեցին զերկիրս ի յերկինս:

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

Երկնառաքեալ Աղաւնին, բարձրաձայն հնչմամբ իջաւ Աստուծմէ
Փայլուն լոյսի նմանութեամբ, անսպառ կրակով զինեց աշակերտները.
Երբ նստած էին ի սուրբ վերնատուն:

 

Աննիւթական աղաւնին, որ կը քննէ խորքերն Աստուծոյ,
Հօրմէն իմացած կը պատմէ ահաւոր եւ միւսանգամ գալուստն,
Որ հօր հետ միշտ է համագոյական:

 

Օրհնութիւն երկինքին, Հօրմէ Բխող Սուրբ Հոգիին.
Որով առաքեալներ լեցուեցան, որպէս անմահ բաժակէն.
Եւ հրաւիրեցին երկիրս դէպ երկինք: