21. Զաքարիա անունը նշանակուած կը գտնենք կանոնագիրքին մէջ ալ, Սահմանք կանոնաց Սրբոյն Թադէոսի գլխուն վերջը, հետեւեալ բառերով. Զայս օրինակութիւնս ես Զաքարիա աշակերտ Թադէոսի առաքելոյ գրեցի, որպէս լւայ ի նմանէ, ամենայն հաւատացելոցն Քրիստոսի (ԿԱՆ. 20)։ Յիշեան կանոնները 33 յօդուածներ կը պարունակեն եւ կանոնագիրքին 120-152 յօդուածները կը կազմեն։ Մենք չենք ուզեր պնդել թէ իսկապէս Թադէոսի գրութիւն եւ Զաքարիայի ընդօրինակութիւն են, պարունակուած իմաստներն բաւական են ապացուցանել թէ հետագայ դարերու գործ մըն է։ Արդէն քննադատները ընդունած են թէ բոլոր առաքելական կանոնները գրուած են հնաւանդ սովորութիւնները ճշդելու եւ անորոշ ժամանակաւ հաստատուած աւանդութիւնները անցընելու դիտմամբ, եւ առաքելական կոչուած են, նախնական հնութիւննին յայտնելու համար։ Մեզի ալ բաւական է հետեւեցնել, թէ Հայ Եկեղեցին հաստատուն աւանդութիւն ունեցած է Թադէոսի առաքելութեան եւ Զաքարիայի յաջորդութեան վրայ։ Կանոններուն սկիզբը Ուռհայ կամ Եդեսիա քաղաքի եւ վերջը Ադդէի յիշատակուիլը բնաւ մեր պաշտպանած դրութեան չի վնասեր, վասնզի արդէն բացատրած ենք թէ ինչպէս հնագոյն հայկական աւանդութիւնը ասորական աւանդութեան հետ խառնուած է Լաբուբնիայի գիրքին երեւան ելլալէն ետքը, Թադէոսի անունին նույնութեան հետեւանօք։ Թադէոսի կանոններէն առաջին 16 հատը եպիսկոպոսներու եւ քահանաներու համար են, 11 յօդուածներ ընդհանուր հաւատացելոց ողջախոհութեան եւ ժուժկալութեան վրայ կը խօսին, իսկ վերջին 6 յօդուածները հարցապատասխանի ձեւով կազմուած են։ Ասէ առաքեալն եւ Դարձեալ ասէ առաքեալն սկզբնաւորութիւններն բաւական են ցուցնելու, թէ ուղղակի Թադէոսէ աւանդուած չեն, այլ առաքելոյն բերնով ուրիշէ գրուած են։

Այլ նյութեր

Related

ՍՈՒՐԲ ՈՍԿԵԱՆՔ (23)

23. Բայց ասոնցմէ աւելի նշանաւոր են Ոսկեանց խումբին մարտիրոսները, Ս. Ոսկի քահանայ եւ իր չորս ընկերները, որոնց յիշատակը կը տօնէ Հայ Եկեղեցին սկիզբէն ի վեր։ Ոսկին, յունական հնչմամբ Խռիւսոս, եւ իր ընկերները, ազգաւ Հռոմայեցի կամ Հոռոմ, գործով կամ պաշտօնով Հայաստան եկած...

read more

ՍԻՒՆԵԱՑ ԱԹՈՌԸ (22)

22. Զաքարիայի ժամանակակից յիշատակարաններուն մէջ, նախ եւ առաջ յիշենք Կումսին, որ Բարթողիմէոսէ Սիւնեաց եպիսկոպոս ձեռնադրուեցաւ Շաբ իշխանի եւ Նշնա իշխանուհւոյ խնդրանօք։ Կումսի հաւանաբար Եւստաթէոսէ ետք Սիւնեաց կողմերու մեծ տեսուչն եղաւ, այլ թէ ինչչափ ատեն ապրեցաւ...

read more

ԱՐՏԱԶԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ (20)

20. Սակայն Արտազու աթոռին յաջորդութիւնն ալ բացատրելու համար շատ քիչ էին առձեռն գտնուած տեղեկութիւնները, եւ գրեթէ բան մը ըսել հնար պիտի չըլլար, եթէ բարեդէպ պարագայ մը օգնութեան չհասնէր եւ փոքրիշատէ նիւթ չընծայէր մեր նախադասած դրութեան։ Այդ օժանդակութիւնը կ’ընծայէ մեզի...

read more