ԿԱՆՈՆՔ ԹԱԴԷՈՍԻ (21)

21. Զաքարիա անունը նշանակուած կը գտնենք կանոնագիրքին մէջ ալ, Սահմանք կանոնաց Սրբոյն Թադէոսի գլխուն վերջը, հետեւեալ բառերով. Զայս օրինակութիւնս ես Զաքարիա աշակերտ Թադէոսի առաքելոյ գրեցի, որպէս լւայ ի նմանէ, ամենայն հաւատացելոցն Քրիստոսի (ԿԱՆ. 20)։ Յիշեան կանոնները 33 յօդուածներ կը պարունակեն եւ կանոնագիրքին 120-152 յօդուածները կը կազմեն։ Մենք չենք ուզեր պնդել թէ իսկապէս Թադէոսի գրութիւն եւ Զաքարիայի ընդօրինակութիւն են, պարունակուած իմաստներն բաւական են ապացուցանել թէ հետագայ դարերու գործ մըն է։ Արդէն քննադատները ընդունած են թէ բոլոր առաքելական կանոնները գրուած են հնաւանդ սովորութիւնները ճշդելու եւ անորոշ ժամանակաւ հաստատուած աւանդութիւնները անցընելու դիտմամբ, եւ առաքելական կոչուած են, նախնական հնութիւննին յայտնելու համար։ Մեզի ալ բաւական է հետեւեցնել, թէ Հայ Եկեղեցին հաստատուն աւանդութիւն ունեցած է Թադէոսի առաքելութեան եւ Զաքարիայի յաջորդութեան վրայ։ Կանոններուն սկիզբը Ուռհայ կամ Եդեսիա քաղաքի եւ վերջը Ադդէի յիշատակուիլը բնաւ մեր պաշտպանած դրութեան չի վնասեր, վասնզի արդէն բացատրած ենք թէ ինչպէս հնագոյն հայկական աւանդութիւնը ասորական աւանդութեան հետ խառնուած է Լաբուբնիայի գիրքին երեւան ելլալէն ետքը, Թադէոսի անունին նույնութեան հետեւանօք։ Թադէոսի կանոններէն առաջին 16 հատը եպիսկոպոսներու եւ քահանաներու համար են, 11 յօդուածներ ընդհանուր հաւատացելոց ողջախոհութեան եւ ժուժկալութեան վրայ կը խօսին, իսկ վերջին 6 յօդուածները հարցապատասխանի ձեւով կազմուած են։ Ասէ առաքեալն եւ Դարձեալ ասէ առաքեալն սկզբնաւորութիւններն բաւական են ցուցնելու, թէ ուղղակի Թադէոսէ աւանդուած չեն, այլ առաքելոյն բերնով ուրիշէ գրուած են։