Author Topic: Êàæäîé òâàðè ïî ïàðå ?  (Read 4351 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Garnik

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Rating: 0
  • Àðìåíèÿ è Àðöàõ
Êàæäîé òâàðè ïî ïàðå ?
« on: May 26, 2005, 03:27:52 AM »
Æàëü, èç-çà íàñòðîåê ïðîôèëÿ âñå ïðîïàëî  19:)
« Last Edit: May 26, 2005, 03:37:49 AM by Gorn »

Offline Garnik

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Rating: 0
  • Àðìåíèÿ è Àðöàõ
Re: ?????? ????? ?? ???? ?
« Reply #1 on: May 26, 2005, 03:30:21 AM »
 20:) Es inch eghav ?  ruseren tarere chen erevum 14:)

Offline Garnik

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Rating: 0
  • Àðìåíèÿ è Àðöàõ
Re: Êàæäîé òâàðè ïî ïàðå ?
« Reply #2 on: May 26, 2005, 03:41:50 AM »
Íåäàâíî íà÷àë ÷èòàòü Áèáëèþ, ïîäàðåííóþ ìíå îòöîì Åçðàñîì ïðè êðåùåíèè è âîçíèêëè âîïðîñû.Âîïðîñ áûë ïðèìåðíî òàêîé:
 áèáëèè íàïèñàíî, ÷òî Íîé ïî âåëåíèþ Ãîñïîäà âçÿë íà êîâ÷åã êàæäîé òâàðè ïî ïàðå, òàêæå ïèùè íà ïðîïèòàíèå. Åñëè ëüâîâ îí êîðìèë íå ìÿñîì, òîãäà ïîíÿòíî, à åñëè íåò, òîãäà êàê ïîíèìàòü ?
Ïîñëå ïîòîïà Íîé âàûáðàë èç ÷èñòûõ æèâîòíûõ äëÿ æåðòâîïðèíîøåíèÿ. Äîëæíî áûòü, ÷òî ïðàðû áûëè íàðóøåíû è íåêîòîðûå âèäû æèâîòíûõ ïîãèáëè, òàê ëè ýòî?

Ñ óâàæåíèåì.

Ãàðíèê
« Last Edit: May 26, 2005, 03:44:11 AM by Gorn »

Hayr Krikor

 • Guest
Re: Êàæäîé òâàðè ïî ïàðå ?
« Reply #3 on: May 26, 2005, 03:47:43 AM »
Գառնիկ ջան, Codage-ի մեջ մտնելով պիտի Cyrillique(Windows) դնես, որ կարողանաս ռուսերեն կարդալ:

Hayr Krikor

 • Guest
Re: Êàæäîé òâàðè ïî ïàðå ?
« Reply #4 on: May 26, 2005, 02:20:17 PM »
Հարգարժան Գառնիկ,

Նախ` մինչ հարցերիդ պատասխանին գալը, ասեմ որ Հայր Եզրասը արդեն չորս տար է եպիսկոպոս է, այսինքն` Եզրաս եպիսկոպոս կամ Եզրաս սրբազան :

Եթե ուշադիր կարդանք Ծննդոց գրքի վեցերորդ գլուխն, հատկապես 21 համարը <Եւ դու կը վերցնես բոլոր այն ուտելիքներից, որոնցով պիտի սնուէք։ Դրանք կը կուտակես քեզ մօտ, որպէսզի քեզ ու նրանց համար կերակուր լինեն>, ապա կտեսնենք, որ Աստված Նոյին հրամայելով` թե ում պետք է վերցնի տապան, այսինքն` ընտանիքին և բոլոր կենդանիներից զույգ-զույգ, հետո է միայն հրամայում բոլոր ուտելիքներից վերցնել, որոնցով պիտի սնվեին : Վստահաբար նաև այն ուտելիքն, որ առյուծներն պիտի ուտեին :

Գալով զոհաբերությանը :
Հին կտակարանյան կանոնների համաձայն կենդանիները բաժանվում են մաքուրների և անմաքուրների :
Ծննդոց յոթերորդ գլխում տեսնում ենք, որ Աստված հրամայում է վերցնել անմաքուրներից զույգ-զույգ, իսկ մաքուրներից յոթ-յոթ : Եվ ինչպես տեսնում ենք ութերորդ գլխում, Նոյը բոլոր մաքուր կենդանիներից և թռչուններից առնելով` զոհաբերություն մատուցեց Աստծուն : Քանի որ պատշաճ է Աստծուն զոհաբերել միայն մաքուր կենդանիներ :
Բացառվում է նաև, որ կենդանիները միախառնվեին կամ սատկեին, քանի որ տապան մտնելու նպատակն էր դրանց տեսակները պահպանել :

Offline Garnik

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Rating: 0
  • Àðìåíèÿ è Àðöàõ
Re: Êàæäîé òâàðè ïî ïàðå ?
« Reply #5 on: May 28, 2005, 09:49:47 AM »
Շնորհակալություն, հայր Գրիքոր  13:)