ՀԱՒԱՏԱՄՔ

Գրաբար. Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ՝ յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։ Եւ ի մի Տէր` Յիսուս Քրիստոս` Որդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին, այսինքն` յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ,...