Author Topic: Հարց  (Read 10635 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

maro

  • Guest
Re: Հարց
« Reply #10 on: May 24, 2005, 06:06:54 AM »
 27:)
Ñèðåëè hàéð ñóðá. Åñ àéä ãèðêà êàðòàöåë åì. Èìèäæàéëîö àéíòåõ âî÷ áîëîð áîõîêàêàííåðí åí àíâàíâåë àõàíä 14:)

Ýõ, êðèêí åñ ñåâ àõàâíè åì, öåð áîëîðè ìåäæ 16:)
« Last Edit: May 24, 2005, 07:15:52 AM by maro »

Abegha

  • Guest
Re: Հարց
« Reply #11 on: May 24, 2005, 07:59:14 AM »
Մարո ջան, սրանք լուրջ հարցեր են և ցավոք նմանապիպ ոչ բոլոր հարցերին է Հայ Եկեղեցին պաշտոնապես պատասխանել։Պատճառները կարծում եմ շատ հայտնի և հարգի են (եղեռն՝ Արևմտյան Հայաստանում, սովետմիություն՝ Արևելյան Հայաստանում)։Եվ այսօր էլ գիտենք, որ Եկեղեցին դեռ իր անցյալի վերքերն է բուժում։Անելիքները շատ են։
Այնուամենայնիվ այս հարցերի շուրջ մենք մի լավ մասնագետ ունենք՝ Տեր Ղևոնդ քահանա Մայիլյանը, որ կկարողանա լավագույնս պատասխանել ձեր այստեսակ հարցերին։
Հուսանք տեր հայրը ժամանակ գտնի Ձեր հարցերի համար։

maro

  • Guest
Re: Հարց
« Reply #12 on: May 24, 2005, 08:02:38 AM »
Ëàâ, àí÷àï øíîðhàêàëóòþí, åñ åðåâè òå àéëåâñ âî÷ ìè hàö ÷óíåì.

Abegha

  • Guest
Re: Հարց
« Reply #13 on: May 24, 2005, 08:08:16 AM »
Հարց չունենալը լավ չէ 21:)

maro

  • Guest
Re: Հարց
« Reply #14 on: May 24, 2005, 08:11:31 AM »
Հարց չունենալը լավ չէ 21:)
Áàéö àâëåè ëàâ å èì õàìàð âîðîø hàðöåðè ïàòàñõàííåðà ÷óíåíàì 20:) 13:)
×å, ñóò åì àñóì. Ìè õàò hàðö êà. Âîð ïàòàñàõàí åñ ãèòåì, áàéö...èíö ïåòê å âîð ìòêåðñ ÷èøò æçåâàâîðâåí. Åñ hèìà ìè òåìà êáàöåì 21:)