Author Topic: Տեքստերի տառաչափը  (Read 4822 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ղուկաս Վահան

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
  • Rating: 15
  • Ղուկաս Ավետարանիչ
    • www.lusamut.net
Տեքստերի տառաչափը
« on: February 18, 2011, 02:52:26 AM »
Եթե Լուսամուտում տեղադրված նյութերի տառաչափը ձեզ անհանգստացնում է, այսինքն` փոքր է, ապա կիրառեք Ctrl + ստեղները: Ctrl-ը սեղմած + ին կամ - ին սեղմելով կարող եք կայքի չափսերը մեծացնել կամ փոքրացնել: Հաճախ կիրառեք տեքստը կարդալուց, որովհետև այնուամենայնիվ այդպես կայքը կորցնում է իր բուն տեսքը: Նախնական վիճակին վերադառնալու համար սեղմեք Ctrl, այն սեղմած վիճակում` 0, և կայքը կվերադառնա իր նախնական չափսերին: Այս ձևը կիրառելի է բոլոր բրաուզերներով:
Հետագայում մենք նախատեսում ենք ստեղծել գործիքներ, որոնք կդյուրացնեն կայքի նյութերի ընթերցանությունը:
Հուսով ենք, որ այս նշումը օգտակար կլինի:
Let's open the window of our soul and let the light enter our souls