Արխիվ | Ծեսը

Այստեղ ներկայացված են նյութեր Հայ եկեղեցու ծեսի մասին

Ս. Հոգիին անհրաժեշտութիւնը մեր օրերուն

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ – Դժուար չէ նկատել, որ մենք Հոգեգալուստի վերաբերեալ այս յօդուածաշարքին մէջ չմտանք աստուածաբանական հարցերուն մէջ երկու գլխաւոր պատճառներով. նախ աստուածաբանական հարցերը գլխաւոր պատճառներէն եղած են եկեղեցիներու բաժանման. Վասնզի իւրաքանչիւր եկեղեցի շեշտած է այսպէս կոչուած աստուածաբանական ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ միւսներէն, փոխանակ մատնանշելու նոյնութիւնները եւ նմանութիւնները, որոնք անբաղ-դատելիօրէն աւելի շատ եւ աւելի կարեւոր են: Երկրորդ աստուածաբանութիւնը, եթէ ոչ […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ , ,

Շարական Հոգեգալուստի

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ – Օրհնութիւն – Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հընչմամբ ի բարձանց, Ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն, Մինչդեռ նըստէին ի սուրբ վերնատանն:   Աննիւթական աղաւնի, անքըննելի որ քննէ ըզխորս Աստուծոյ. Զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ զահաւոր եւ ըզմիւսանգամ գալուստն. Զոր քարոզեցին համագոյական:   Օրհնութիւն ի բարձունս, ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն սըրբոյ. Որով առաքեալքն […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ , ,

Ինչպէ՞ս կարելի է վերագտնել այս կորսուած մէկութիւնը

Պատասխանը տրուած է Հոգեգալուստով ծնած առաջին քրիստոնէից համայնքին կողմէ, այսինքն. 1. – Ոյժ տալ առաքելական ուսուցումի: Մարդիկ առհասարակ ի մի կը բերուին հասարակաց հաւատալիքներով: Ընդհանրապէս հայ հաւատացեալը անտեղեակ է իր եկեղեցիի հիմնական ու աւետարանական հաւատալիքներուն, կապուած է իր եկեղեցիին աւելի բնազդով քան բանականութեամբ: Անոր մէջ կը մնայ աւելի զգացական շարժառիթներով, եւ առհաւական կապերով քան համոզումով […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ , ,

Քրիստոնեայ առաջին հաւաքական կեանքը

Ե ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ «Ամենայն հաւատացեալքն էին ի միասին, եւ ունէին զամենայն ինչ հասարակաց» (Գործք. Բ. 44)։ Հոգեգալստեան դէպքը իր եզրակացութեան կը բերուի Գործք Առաքելոցի մէջ, ամփոփ եւ ընդհանուր ակնարկով մը, նետուած նախնական եկեղեցւոյ հաւաքական կեանքին վրայ: Հետեւեալն է այդ խտացեալ պատկերը: Առաջին հաւատացեալները, որոնց թիւը շուրջ 3 հազար էր, «կը հաւաքուէին միշտ լսելու […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ , ,

Առաջին քրիստոնեական քարոզը

Դ ԱՌԱՋԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶԸ «Ոչ թողցես գանձն իմ ի դժոխս, Եւ ոչ տացես Սրբոյ քում Տեսանել զապականութիւն» (Սաղմոս ԺԵ. 10): Հոգեգալստեան հրաշքին լրացուցիչ մասը եւ լաւագոյն բացատրականն է Պետրոս Առաքեալի քարոզը, որ անմիջապէս կը յաջորդէ այս դէպքին, երբ հետաքրքիր բազմութիւն մը խռնուած էր վերնատան շուրջ: Ոչ մէկ կրօնքի մէջ այնքան շատ քարոզներ, ջատագովականներ կամ հակաճառութիւններ […]

Շարունակել կարդալ
1

Հատկորոշիչներ՝ , ,

Ինչու եկեղեցին բաժանեալ է

Գ ԻՆՉՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԲԱԺԱՆԵԱԼ Է «Հոգին է կենդանարար, մարմին ինչ ոչ օգնէ» ( Յովհ . Զ . 64)։ Մեր նախորդ գրութեան մէջ աշխատեցանք ցոյց տալ թէ Հոգեգալուստը միարար շարժում մըն էր, եւ թէ՝ Քրիստոնէական կրօնքի նպատակն էր չէզոքացնէլ ընկերութեան մէջէն ջլատիչ ոյժերը, եւ առնուազն բարի կամեցողութեան տէր մարդերը առաջնորդել դէպի համամարդկային եղբայրութիւն եւ համատարած խաղաղութիւն: […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ , ,

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ