Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Պահք

Պահք

ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ

ԲՁ. Պահք։ Oրհ. բձ. Դարձո զցասումն: Հրց. աձ. Որ համագոյից: Մնկ. բձ. Մանկունք եկեղեցւոյ: Ժմտ. Որ ըստ ամենայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փառաբանութիւն: Հմբ. բձ. Համբառնալով։

Վասն հարցիցն Մարտիրոսաց կարդա՛ խրատ ի Տօնացուցի։